Archeologia Technica

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolujeme si oznámit termín letošního (42.) ročníku semináře Archeologia technica / Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Seminář proběhne ve středu 17. dubna 2024 v Technickém muzeu v Brně.

Zájemci o publikování tematicky příslušných textů ve stejnojmenném časopise mohou tyto samozřejmě dodávat průběžně!

Za organizátory a Technické muzeum v Brně

Ondřej Merta

 

Archeologia technica je publikační platformou pro prezentaci studií a výsledků výzkumu a dokumentace výrobních technologií a technických zařízení. Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami má v Technickém muzeu v Brně již více než čtyřicetiletou tradici. Kromě vydávání recenzovaného periodika se s ní pojí zajišťování odborných seminářů a konferencí, konání workshopů a experimentů.

Periodikum v průběhu času rozšířilo svůj záběr i o problémy spojené s posunem chápání industriální archeologie směrem k dokumentaci a zabezpečení hmotných pozůstatků technických památek ve smyslu ochrany průmyslového a kulturního dědictví. Jeho základem jsou studie související s prováděním praktických experimentů v rekonstrukcích starých výrobních zařízení a s archeologickými výzkumy technických a technologických nálezů. Kromě obsáhlejších příspěvků jsou publikovány též kratší zprávy o vybraných výrobních objektech a souvisejících technologiích z nejrůznějších časových období.

Databáze článků publikovaných ve všech třicetitří vydaných sbornících/časopisech je kompletní. Dále pracujeme na souhrnech k jednotlivým článkům a zpřesnění zatřídění, klíčových slov a vyhledávání.

Další informace a odkazy jsou přístupné také ze stránek dlouholetého spolupracovníka vydavatele – www.starahut.com.

Redakční příprava se řídí pravidly pro odborná neimpaktovaná periodika – příspěvky do recenzované části procházejí recenzním řízením a schválením redakční radou, musejí být zpracovány dle pokynů pro autory.

Časopis Archeologia technica lze zakoupit na pokladně TMB nebo si jej můžete objednat prostřednictvím e-shopu. S případnými dotazy se na nás důvěrou obraťte: merta@tmbrno.cz.