Archeometalurgická analýza trosky a železných predmetov z Remetských Hámrov.

Autoři

Josef Petrík, L‘ubomír Mihok, Ján Hetmánek, Ladislav Fröhlich, Marta Soláriková

Slovenská časť bývalej Zemplínskej župy až na malé výnimky zahŕňala najvýchodnejšiu oblasť
Slovenska medzi Slanskými vrchmi a hranicou s Ukrajinou. Prírodné podmienky, predovšetkým
rovinatý charakter väčšiny územia predurčujú Zemplín na poľnohospodársku výrobu. Remeselná
výroba mala iba miestny význam, kovospracujúci remeselníci sa obmedzovali prakticky iba na
kováčov.

Příloha PDF