Rekognoskace terénu v Jeseníkách ve vztahu k zaniklým sklářským hutím

Michal Gelnar

Dosud nedostatečně jsou probádány dějiny moravského a slezského sklářství, ač mnohdy mohlo být či bylo rovno úrovně českého (Štěpán 1998, s.23 ad.). Tohoto nelehkého a dlouhotrvajícího úkolu se
ujal se vší houževnatosti opavský historik PhDr.Václav Štěpán. Zdálo se, že jeho již mnoholetá
myšlenka zřídit v renesančním zámku v Branné (bývalé panství Kolštejn) na Šumpersku sklářské
muzeum, dostává v posledních letech konkretnější podobu započatou rekonstrukcí zámku. Z toho
důvodu pro obecní úřad v Branné sepsal za spolupráce PhDr. Jarmily Štěrbové ze Zemského archivu
v Opavě, studii o sklářství na panství Kolštejn, jež tam bylo provozováno od středověku do poloviny
19. století.