Materiálová analýza funerálnej liatiny z oblasti západného Spiša a jej vzťah ku Coburgovským železiarňam na Horehroní

Dendrogram
Peter Roth, Jozef Petrík, Peter Blaško

Rozšírenie funerálnej liatiny na Slovensku je spojené s rozšírením odlievania z kuplových pecí a rozvojom železničnej siete. Liatinové náhrobky zo sledovanej oblasti západného Spiša, predovšetkým z priestoru Hranovnica – Spišské Bystré obyčajne pochádzajú zo železiarní z horehronskej oblasti – v Pohorelej alebo Hronci, výnimočne z Krompách. Čo sa týka mikroštruktúry, u náhrobníkov dominuje sivá liatina s obsahom síry a fosforu. Väčšina náhrobníkov bola odliata z kuplovej pece.

Material analysis of funerary cast iron from the area of western Spiš and its relation to the Coburg Ironworks in Horehronie

The spread of funerary cast iron in Slovakia is connected with using of cupola furnaces and the development of the railway network. Cast iron tombstones from the monitored area of western Spiš, especially from the area Hranovnica – Spišské Bystré usually come from ironworks in the „upper Hron“ area – in Pohorela or in Hronec, exceptionally from Krompachy. As for the microstructure, the tombstones are dominated by gray cast iron, containing sulfur and of phosphorus. Most tombstones were cast from a cupola furnace.