Řádkovitost struktury nálezových železných předmětů

Autoři

Vladimír Ustohal, Vít Jan, Marie Ptáčková

V archeologických nálezech se občas vyskytují železné předměty zhotovené kovářskými postupy,
jejichž struktura vykazuje výrazné vrstvení patrné na leptané ploše metalografického makrovýbrusu
i pouhým okem. Nemáme na mysli případy, kdy toto vrstvení je důsledkem kovářského svaření pruhů,
pásů či tyčí z uhlíkových ocelí s rozdílným obsahem uhlíku a následného kování takto připraveného
polotovaru, ale takové případy, které lze charakterizovat velmi jemným vrstvením či řádkováním,
patrným zejména při zvětšení světelným mikroskopem. Původ tohoto řádkování je zcela jiný. Obvykle
je připisován nehomogenímu rozdělení a následnému působení prvků, které snižují rozpustnost uhlíku
v železe. V obecném povědomí metalurgů se takovým účinkem vyznačuje zejména fosfor a také,
i když v menší míře, síra.

Obor

Příloha PDF