Základní suroviny užité při výstavbě některých částí hradu Skály (okr. Žďár n. Sázavou) a způsoby jejich získávání

Michaela Endlicherová, Miroslav Korbička

K modernímu pochopení výstavby středověkých hradů lze dnes jen těžko přistupovat bez základních znalostí geologické stavby oblastí. Od níž se totiž odvíjí celá řada podstatných problémů týkajících se výstavby hradů související např. s geomorfologií, hydrogeologií a samozřejmě i s přítomností či nepřítomností potřebných stavebních surovin.

Malty středověkých staveb na Moravě (hrady, jejich ruiny a základy strženého kostela)

Karel Stránský, Antonín Buchal, Vladimír Ustohal

V předloženém příspěvku se zabýváme až dosud opomíjenou oblastí – mineralogickou analýzou malt
středověkých staveb,a to hradů a jejich ruin a základů strženého kostela. K mineralogickým rozborům
byla použita metoda rentgenové difrakční fázové analýzy ve spojení s moderním rentgenovým
difraktometrem SIEMENS D500, řízeným počítačem a vybaveným rozsáhlou databází
krystalografických dat.