Využití geofyzikálních metod při mapování pozůstatků raně středověké hutní činnosti ve střední části Moravského krasu

Magnetometrické měření Babice
Hana Grison, Roman Křivánek, Ondřej Merta

Cílem příspěvku je seznámení s možností využití geofyzikálních metod pro detekci zaniklých hutních pracovišť. Čtenáře seznámíme se základním principem magnetometrie a metody magnetického mapování. Z výsledků vyplývá, že v poměrně krátké době lze nedestruktivním způsobem nejen detekovat i hluboko uložené zbytky po hutní výrobě a tím lépe odhadnout význam i rozsah lokalit, ale také lze dobře zmapovat rozsah zaniklých milířišť, jejichž plošiny se v dnešní krajině ztrácí.

Use of geophysical methods in mappin g the remains of early medieval metallur gical activities in the central part of the Moravian Karst

The aim of the paper is to present the possibility of using geophysical methods for detecting the extinct metallurgical sites. The reader will be introduced to the basic principles of magnetometry and magnetic mapping methods. The results show that in a relatively short period of time, not only can the deeply buried remains of metallurgical production be detected in a non-destructive way and thus the significance of the sites can be better estimated, but also the extent of extinct charcoal burning sites, whose platforms are being lost in today‘s landscape, can be well mapped.

Využití magnetometru k hledání vraku ponorky U-206 Reichenberg

U-206 "Reichenberg"
Ivan Rous

V roce 2021 proběhla v Biskajském zálivu Atlantického oceánu první etapa výzkumu zaměřeného na lokalizaci vraku ponorky U-206 „Reichenberg“. Aby bylo možné hledání na oceánu pomoci magnetometru, byl upraven starší přístroj Geometrics G 816, který byl kompletně digitalizován a doplněn moduly GPS a wi-fi. Výzkum potvrdil možnost vyhledávat vraky lodí na vzdálenost až stovek metrů.

Using a magnetometer to find the wreck of the U-206 „Reichenberg“ submarine

The first phase of research aimed at localising the wreck of the U-206 „Reichenberg“ submarine took place in 2021 in the Bay of Biscay in the Atlantic Ocean. An older Geometrics G 816 device was modified, completely digitalised and fitted with GPS and Wi-Fi modules to search the ocean. The research confirmed it was possible to look for the shipwreck at distances of up to hundreds of metres.